بررسی میزان آمادگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برای پیاده سازی مدیریت ناب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_250

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آمادگی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی برای پیاده سازی مدیریت ناب بود. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی و توصیفی و از نظر نتیجه پژوهش کاربردی است. جامعه پژوهش حاضر مدیران کتابخانه ها، موزه ها، مرکز اسناد و کتابخانه های وابسته درون شهری آستان قدس رضوی میباشد. این پژوهش به صورت تمام شماری انجام شده است ۵۰) نفر). داده ها به صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شدهاست. جهت معتبرسازی پرسشنامه، روایی و پایایی آن توسط محقق سنجیده شد. طیف پاسخگویی به این سوالات طیف پنج گزینه ای لیکرت میباشد . جهت تحلیل آماری سوالات و آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS ۲۱ و روش آمار توصیفی (تعیین فراوانی، میانگین، انحراف معیار و...) استفاده شدهاست. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن جامعه و از آزمونهای اسپیرمن، من ویتنی، فریدمن و آزمون علامت جهت تحلیل روابط استفاده شد. میزان آمادگی کتابخانه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار داشت. در بین مولفه ها، فناوری اطلاعات بیشترین میزان بود. بین رشته تحصیلی و سابقه خدمتی با میزان آمادگی کتابخانه رابطه معناداری وجود دارد. در نتیجه کتابخانه ها به عنوان یک سازمان خدماتی که همواره در جهت ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن تلاش میکنند به طور قطع به بهره مندی از تجارب و الگوگیری از شیوه های موفق نیاز دارد. مدیریت ناب نیز یکی از شیوه های موثر در تقویت و بهبود فرآیندهای مدیریتی در سازمانها محسوب میشود. با بکارگیری مدیریت ناب میتوان به وضعیت مطلوب در سازمانده ی و رهبری، سازماندهی نیروی انسانی، فناوری اطلاعات، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت فرآیند تولید، سیستم خرید و کنترل موجودی، زنجیره تامین و مدیریت تجهیزات و سخت افزار دست یافت.

نویسندگان

زهرا جعفر زاده کرمانی

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد

معصومه عربشاهی

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد

ایمن عادل

کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)