مقالات دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، دوره 24، شماره 2