آقای مسعود برومند

Masoud Broumand

دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180466)

21
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی