آقای دکتر علی صفوی نژاد

Dr. Ali Safavinejad

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307805)

11
5
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی