فصلنامه پترولوژی

Petrology

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه‌های بوعلی سینا، پیام نور اصفهان، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود و فردوسی مشهد، به منظور انجام رسالت‌های علمی-پژوهشی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و موسسات علمی در زمینه پترولوژی و علوم مرتبط با آن، نشریه علمی پترولوژی با عنوان انگلیسی Petrology را به صورت فصلنامه منتشر می‌نماید. نشریه پترولوژی، مقاله‌های اصیل در زمینه‌های گوناگون پترولوژی شامل: پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی، پترولوژی و زمین‌شناسی اقتصادی، پتروژنز، پترولوژی تجربی، ژئوشیمی سنگ‌ها و کانی‌ها، دگرسانی و سنجش از دور، پترولوژی و بازسازی گذشته زمین‌شناسی، پترولوژی و زمین‌شناسی زیست محیطی، پترولوژی کانسارها و تکتونیک صفحه‌ای، کانی‌شناسی، پتروفابریک، ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی ایزوتوپ‌ها و پترولوژی سنگ‌های آسمانی را پس از داوری دقیق به صورت مقاله کامل (full paper) به چاپ می‌رساند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات