آقای دکتر قهرمان سهرابی

Dr. Ghahraman Sohrabi

استادیار گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (455161)

13
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی