آقای دکتر مرتضی دلاوری

Dr. Morteza Delavari

دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ علوم زمین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487625)

5
17
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی