آقای دکتر حسین کوهستانی

Dr. Hossein Kouhestani

گروه زمين شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392929)

18
47
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی