دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی

Islamic Philosophical Doctrines

دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی که توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر می شود، از بهار۱۳۹۱ موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم) گردید.

این نشریه در حوزه فلسفه و فلسفه اسلامی مقاله می پذیرد.

مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد.