مقالات دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی، دوره 11، شماره 24