فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی

New Research in the Humanities

تحقیقات جدید در علوم انسانی مجله‌ای دانشگاهی است که پژوهش‌‌های تجربی و نظری در حوزه‌‌های علوم‌انسانی را منتشر می‌‌کند. هدف از انتشار این نشریه، معرفی آخرین یافته‌های پژوهشی و نظری پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی در کشور است. مجله از چاپ مقالات اندیشمندان و پژوهشگران خارجی نیز استقبال می‌کند به‌شرط آن که در چارچوب اهداف نشریه باشند.

فصلنامه « تحقیقات جدید در علوم انسانی»، نشریه‌ای است حاوی مطالب تخصصی در حوزه علوم انسانی، که با هدف نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی، به ویژه متون درسی و کمک درسی دانشگاه‌ها، شناسایی نقاط مثبت و ضعف این متون و مساعدت در جهت بهبود امتیازها و رفع نواقص و اشکال‌های احتمالی موجود در این متون و در کل ایجاد شرایط لازم جهت بهبود کمی، کیفی، علمی و آموزشی منابع درسی، با نام «فصل‌نامه تحقیقات جدید در علوم انسانی » در بهار ۱۳۹۸ منتشر شد.