آقای محمدجواد حق شناس

Mohamad Javad Hagh Shenas

استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Researcher ID: (182229)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران