آقای دکتر محمدعلی شیرخانی

Dr. Mohamad Ali Shirkhani

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181644)

1
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی