آقای دکتر محمدرضا منصوری

Dr. Mohammadreza Mansouri

مدیرعامل شرکت مهندسی شاهکارسازان سپاهان

Researcher ID: (10640)

20
10
1
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب مهندسی و مدیریت تاخیر در پروژه های عمرانی (به همراه تحلیل مسکن مهر) (سنا) - 1396 - فارسی

تحصیلات تخصصی

  • پسا دکتری مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت 1396-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت 1388-1390
  • دکتری حرفه ای عمران مهندسی و مدیریت ساخت