مقالات دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی، دوره 8، شماره 2