آقای جلال رحیمیان

Jalal Rahimian

دانشیار دانشگاه شیراز- ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181944)

3
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی