مقالات مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 25، شماره 2