آقای دکتر فرشاد فرشته حکمت

Dr. Farshad Fereshteh Hekmat

دانشیار گروه هنرهای نمایشی دانشکدگان هنرهای زیبا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474987)

6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران