مقالات مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره 2، شماره 39