آقای دکتر امین هنرمند

Dr. Amin Honarmand

دانشیار گروه موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474989)

9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی