آقای دکتر ساسان فاطمی

Dr. Sasan Fatemi

استاد گروه موسیقی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474845)

9
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی