آقای دکتر شهاب الدین عادل

Dr. shahabeddin adel

دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما- تئاتر، دانشگاه هنر تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289850)

1
8
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تحصیلات تخصصی