مقالات فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 27، شماره 2