مقالات فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 18، شماره 4