آقای دکتر فرج اله رهنورد

Dr. farajollah Rahnavard

دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

Researcher ID: (176107)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران