مقالات فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، دوره 2، شماره 2