طرح های پژوهشی شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

در این صفحه اطلاعات طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی نمایش داده می شود. این مرکز کارفرمای طرح تحقیقاتی در کشور بوده است.

کل مستندات
51
طرح تحقیقاتی
51
کتاب
0
گزارش
0
دانلود
19
نمایش
11,737

تاریخچه شرکت 

در سال ۱۳۴۲ با تشکیل سازمان آب و برق آذربایجان و با تحت پوشش قرار دادن استان های آذربایجان شرقی و غربی فعالیت خود را آغاز  و از سال ۱۳۴۷ این سازمان به شرکت سهامی آب و برق آذربایجان تغییر نام داد و در سال ۱۳۵۹با تصویب شورای انقلاب تحت عنوان شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان فعالیت خود را ادامه داده و در تاریخ ۴/۲/۶۴ با تصویب هیئت وزیران به دو شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تبدیل گردید.

 در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۶/۲۱ هیئت وزیران و پیشنهاد شماره ۴۸۹۱۰/۱۳۰۵/۵۰۵ وزارت نیرو و به استناد ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ نام شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل تغییر و تصویب گردید و ازسال ۱۳۸۶ نیز دراجرای مصوبه شماره ۲۶۹۱۴ ت ۳۳۵۵۹ ه  مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ دو استان تفکیک یافته و نام این شرکت به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی تغییر یافته است.