مقالات مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 1، شماره 2