مقالات مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، دوره 2، شماره 8