مقالات فصلنامه زمین شناسی مهندسی، دوره 14، شماره 3