مقالات فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 8، شماره 32