مقالات فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 7، شماره 28