مقالات فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، دوره 1، شماره 3