مقالات فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی، دوره 3، شماره 1