آقای دکتر امیر سررشته داری

Dr. Amir Sarreshtehdari

مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402700)

7
14
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی