آقای دکتر رضا حسن ساجدی

Dr. Reza Hasan Sajedi

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325405)

20
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی