آقای دکتر امیر رضا استخریان حقیقی

Dr. Amir Reza Estakhrian Haghighi

استادیار گروه فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

Researcher ID: (272691)

139
23
2
3
11

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Impact of Electronic Customer Relationship on Customer Satisfaction ; 8th International Conference on Information Technology , Computer and Communication , Georgia , Tbilisi , March 2020
 •  ; Smart Phones and Health : Benefits , Challenges and Obtacles ; 8th International Conference on Information Technology , Computer and Telecommunication ; Georgia , Tbilisi ; March 2020
 •  Cloud Computing Role in Electronic Commerce Based Business , 1th International Conference on Modern Research in Management , Economic, Accounting and Banking ( ICMEAB2019) ; Georgia,Tiblisi ,March 2019
 •  Survey of methods for analyzing the content of web based social media; International Conference on Power , Electronic , Energy Engineering ( PEEE2015) ;Tialand;2015
 •  The Silicon Plates In Buried Oxide For Enhancement Of The Breakdown Voltage In SOI MESFET;International Conference on Mechanical, Control, and Electronic Information (ICMCEI 2014);China;2014
 •  ; Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management; International Conference on Machine Learning and Computing ( ICMLC 2011);IEEE;Singapoor;2011
 •  ; Role of Internet-Based Technology on Supply Chain Management (e-SCM); International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011); China, 2011
 •  Suggestive Algorithms for Web-Based Management of Provision Domain in Process of Civil Project E-Management; International Conference on Software and Computing Technology ( ICSCT2010),IEEE;China;2010
 •  ; Web-Application for Virtual Making of Cost Domain in Process of Civil Project E-Management by Suggestive Algorithms; International Conference on Manufacturing Science and Technology (ICMST 2010);IEEE;Malysia,2010
 •  A New Digital Signature Algorithm; International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2009); Australia; 2009
 •  Investigating IPv6 Addressing Model with Security Approach and Compare It with IPv4 Model,Fundamental Research in Electrical Engineering,pp 817-822, Print ISBN 978-981-10-8671-7

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • تحلیل معناشناختی تایپوگرافی فارسی در نسبت میان دال و مدلول منتشر شده در مبانی نظری هنرهای تجسمی (1398)
 • Customer Loyalty Evaluation and Prediction Based On Decision Tree and Artificial Neural Network, International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies,2020, (2020)
 • Investigating IPv6 Addressing Model with Security Approach and Compare It with IPv4 Model. Fundamental Research in Electrical Engineering, 480, 817-822. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-981-10-8672-4_63 (2018)
 • A Fuzzy Algorithm for Optimized Routing in Wireless Sensor Network ,Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS )., 6(1), 34-38. Retrieved from http://tjeas.com/wp-content/uploads/2016/04/34-38.pdf (2016)
 • Presentation of algorithm for a full proximate flat surface optimum padding included obstacles with use routing algorithms. Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 5(19), 39-46. Retrieved from http://jaiee.iau-ahar.ac.ir/article_532091.html (2016)
 • Design and Simiulation of new Fractal Model to Improve Both the Performance and Enhance the Uptake of Electric Optelectronic Application. Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (IIOAB), 7(3), 35-40. Retrieved from https://www.iioab.org/articles/IIOABJ_7.S3_35-40.pdf (2016)
 • Provide a data mining algorithm for text classification based on text. Environment Conservation Journal, 16, 283-291. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/3519/0cd93bc7f12cc2fff9cf1419242be1c1199c.pdf (2015)
 • The Silicon Plates in Buried Oxide for Enhancement of the Breakdown Voltage in SOI MESFET. Applied Mechanics and Materials Journal, 538, 58-61. Retrieved from https://www.scientific.net/AMM.538.58 (2014)
 • Survey of Required Infrastructure for Web-Based Management of Civil Projects by Introducing a Suggestive Model. International Journal of Machine Learning and Computing ( IJMLC), 3(4), 369-371. Retrieved from http://www.ijmlc.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=39&id=371 (2013)
 • Web Application for Virtual-Making of Cost Domain in Process of Civil-Project E-Management by Suggestive Algorithms. Advanced Materials Research, 4660-4664. Retrieved from https://www.scientific.net/AMR.383-390.4660 (2011)
 • تقابل روابط محورهای همنشینی و جانشینی و دگرگونی آن در نسبت با نقش رسانه‌ایِ شاهنامه‌نگاری مکتب نگارگری شیراز؛ فصلنامه علمی – پژوهشی کیمیای هنر ؛ تابستان 1399 (1400)
 • نقش زمان و نسبت آن با رویکرد درزمانی و هم زمانی در مکتب نگارگری شیراز؛ فصلنامه علمی جلوه هنر ؛ پاییز 1400 ( در نوبت چاپ ) (1400)
 • استفاده از مدیریت زنجیره تامین در ارتقا عملکرد مالی ، مجله پژوهش های معتبر در علوم و تحقیقات ، صفحه ۱۰۴-۱۲۰ ، سال سوم ، شماره ۲۷ ، مهر ۱۴۰۰ (1400)
 • بررسی نشانه شناختی سیر رسانه ای خط تا خوشنویسی فارسی ؛ فصلنامه علمی جلوه هنر ؛ سال 12 ، شماره 2 ، تابستان 1399 ، پیاپی : 27 (1399)
 • نقش رویکرد آشنایی‌زدایی از نشانه‌های تصویری در تقویت اثرگذاری پیام سلامت؛ فصلنامه علمی – پژوهشی نامه ؛ تابستان 1399 (1399)
 • تقابل ادراک مخاطلان اثر هنری از کشف و دگرگونی در نسبت با اصل تداعی و ساختار نشانه ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی هنر های زیبا دانشگاه تهران ؛ زمستان 1398 (1399)
 • نقش فن آوری اطلاعات (IT ) بر بهبود فرآیند مدیریت رابطه یادگیرنده در رسانه های نوین آموزشی ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ؛ ص 265-284 ، سال دهم، شماره 2، پیاپی38 ، تابستان 1398 (1398)
 • نقش بالقوه ابزار های فن آوری اطلاعات ( IT ) در سواد سلامت رسانه ایی با تجزیه و تحلیل دیدگاه خبرگان مدیریت رسانه های دیجیتال ؛ فصلنامه علمی – پژوهشی JHSSS ، دوره 5 ، شماره 3، 1397 ؛ صفحه 123-129 (1397)
 • ارائه مدل مدیریت محتوای رسانه های دیجیتال فارسی زبان؛ فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، دوره 7 ، شماره 26 ، 1395 ؛ صفحه 215-239 (1395)
 • بررسی نقش ابزار های فن آوری اطلاعات( IT ) در مدیریت الکترونیک پروژه ؛ فصلنامه علمی پژوهشی فنی مهندسی اساس ، سال سیزدهم – شماره 29 – پاییز 1390 (1390)
 • كيفيت خدمات QoS و نقش آن در تجارت سيار؛ ماهنامه علمی تخصصی عصر فن آوری اطلاعات؛ سال سوم، شماره 28، دي 1386 (1386)
 • كاربرد تجارت سيار در B2C و C2C؛ ماهنامه علمی تخصصی عصر فن آوری اطلاعات؛ سال سوم، شماره 29، بهمن 1386 (1386)
 • آموزش سیار ، نیازها و مزایا؛ ماهنامه علمی تخصصی عصر فن آوری اطلاعات؛ سال سوم، شماره 29، بهمن 1386 (1386)

تالیفات

 • کتاب آشنایی با تجارت الکترونیکی سیار ، کاربردها و چالش ها (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1401 - فارسی
 • کتاب مبانی تجارت سیار (انتشارات هاوار) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی