آقای مهندس محمد آزادمنش

Engineer Mohammad Azadmanesh

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شیراز

Researcher ID: (318746)

5
3

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد شیراز1398-1400
  • کارشناسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی شیراز1396-1398
  • کاردانی فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز1394-1396