آقای دکتر سید صابر ناصرعلوی

Dr. saber naseralavi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

Researcher ID: (114)

52
11
4
3
7

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب راهنمای تعیین ظرفیت حمل‌ونقل همگانی و کیفیت خدمات (شهرداری تهران) - 1397 - فارسی
  • کتاب هندبوک مهندسی ترافیک (پژوهشگاه حمل‌ونقل پارسه) - 1397 - فارسی
  • کتاب مهندسی زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جهاد دانشگاهی استان کرمان) - 1393 - فارسی
  • کتاب اصول مهندسی ترافیک (جهاد دانشگاهی استان کرمان) - 1393 - فارسی

تحصیلات تخصصی