تحلیل سرفاصله زمانی به تفکیک ترکیبات مختلف انواع زوج خودرودر شرایط جریان متراکم ترافیک ناحیه تداخلی آزاد راه

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 855

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-4_007

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

سرفاصله زمانی بین خودروها از خصوصیات مهم رفتار رانندگی و جریان ترافیک است که بر ایمنی ترافیک، سطح سرویس و ظرفیت سامانه های حم لو نقلی تأثیری عمده دارد. مقاله حاضر به تحلیل گروههای مختلف سرفاصلههای زمانی بر اساس ترکیبات مختلف انواع زوج خودروهای جلویی و تعقیب کننده می پردازد و با تحلیل و استنباط آماری نشان می دهد که رفتار رانندگان در فرآیند تعقیب خودرو در اتخاذ سرفاصله های زمانی مناسب، بستگی بهنوع خودرو مورد نظر و خودروی جلویی دارد. بر اساس داده های ترافیکی آزاد راه I-80 در Emeryville ، کالیفرنیا و در شرایط جریان ترفیک متراکم، معلوم شد که تفاوت معنی داری، بین میانگین سرفاصله زمانی برای ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو وجود دارد. سرفاصله زمانی گروه خودرو سنگین در تعقیب خودرو سنگین، بزرگ ترینو سرفاصل هزمانی گرو ههای شامل موتورسیکلت و سواری در تعقیب سواری، کوچک ترین است. به علاوه، گروههای شامل خودروهای سنگین )سنگین در تعقیب سواری، سنگین در تعقیب سنگین و سواری در تعقیب سنگین( بزرگ ترین سرفاصله های زمانی را دارند که نشان می دهد با ازدیاد سهم خودروهای سنگین در ترکیب جریان ترافیک، میانگین سرفاصل ههای زمانی نیز بزرگ تر می شود. نتایج این تحقیق، با مشخص کردن تفاوت موجود در توزیع سرفاصله های زمانی براساس نوع وسائ لنقلیه، می تواند در بهبود مدلهای خرد شبیه-سازی جریان ترافیک مفید باشد

نویسندگان

نوید ندیمی

مسئول مکاتبات، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سیدصابر ناصرعلوی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، تهران، ایران

سیدرامتین باقری

پژوهشگر، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، زنجان ، ایران، پژوهشگر،پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه و مدرس، دانشکده مهن