معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 947

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-3_003

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تعداد زیادی از تصادفات جلو به عقب در اثر خطای انسانی رخ م یدهد. ب هکارگیری سیستمهای پیشرفته دستیار راننده ) ADAS ( می تواند نقش مؤثری در کاهش خطای انسانی داشته باشد. نکته اساسی در توسعه این سیست مها تعریف یک شاخص مناسب جهت اعلام به موقع هشدار به رانندگان است. پیش از این، از شاخص زمان تا تصادف ) TTC ( در برخی از این سیستم ها استفاده شده است. اما این شاخص، قادر به تشخیصموقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب نیست. در حالی که شاخص سرفاصل هزمانی ) )THDW شاخص مناسبی جهت تشخیص موقعیت های با خطر برخورد بالقوه یا احتمالی می باشد. در این مقاله شاخصیبه نام ترمزگیری اضطراری ) UDI ( پیشنهاد می شود که قادر به تعیین موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب )چند ثانیه زودتر نسبت به TTC ( است. جهت تحلیل قیاسی، با استفاده از داده های خرد جریانترافیک آزادراه 80-I پروژه NGSIM ، و تعریف مقادیر آستانه مشخص برای شاخصهای TTC، UDI و THDW ؛ درصد موقعیت های بحرانی برای خودروهای درگیر فرآیند تعقیب در هریک از 6 خط آزادراه برای هر شاخص محاسبه می شود. نتایج تحلی لها نشان می دهد که درصد فراوانی مدت زمان درخطربودنوسایلنقلیه براساس شاخصهای UDI، TTC و THDW در آزادراه 80-I به ترتیب برابر 63 ، 3 و 76درصد است. همچنین متوسط ضریب همبستگی موقعیت های بحرانی براساس شاخصهای THDW و UDI در حدود 644 / 0 است. بنابراین نتایج تحلیل ها نشان می دهد که، شاخص UDI نسبت به شاخص TTC توانایی بیشتری در تشخیص موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدصابر ناصرعلوی

دانشجوی دکتری راه وترابری، دانشگاه تربیت مدرس

محمود صفارزاده

استاد گروه راه وترابری و حم لونقل، دانشگاه تربیت مدرس

امیررضا ممدوحی

استادیار گروه حمل ونقل، دانشگاه تربیت مدرس

نوید ندیمی

کارشناس ارشد را هوترابری، دانشگاه تربیت مدرس