مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، دوره 17، شماره 1