مقالات فصلنامه علوم و مهندسی زلزله، دوره 8، شماره 4