آقای دکتر امید بهار

Dr. Omid Bahar

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472278)

51
20
1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی