مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 33، شماره 1