مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 30، شماره 3