مقالات مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 29، شماره 4