مقالات مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 5، شماره 1