مقالات مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره 3، شماره 4