فصلنامه حسابداری، حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی

The Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance in islamic enviroment

مجله ایرانی حسابداری، حسابرسی و مالی در محیط اسلامی مقالاتی را که در قالب مقالات پژوهشی، مقالات مروری ، مقالات کوتاه ، مطالعه موردی و روش شناسی که شامل ویژگی های ذیل باشند می پذیرد:

* فناوری نوظهور در زمینه حسابداری در محیط اسلامی و آینده آن

* استفاده از ابزارهای جدید در آموزش حسابداری و در محیط اسلامی

* حاکمیت شرکتی و موضوعات مرتبط به آن در محیط اسلامی

* حسابرسی داخلی و خارجی و نوآوری های آن در محیط اسلامی

* مدیریت ریسک و موضوعات جدید آن در محیط اسلامی

* کنترل داخلی و موضوعات جدید آن در محیط اسلامی

* سیستم های اطلاعاتی حسابداری یکپارچه و مدرن در سازمان و در محیط اسلامی

* سایر مباحث تحقیقاتی مربوط به حسابداری ، حسابرسی و مالی در محیط اسلامی